Certificatul De Conformitate

Obţinem CERTIFICATUL de CONFORMITATE sau RECOMANDAREA de la Ministerul Sănătăţii în cel mai SCURT TIMP, la cererea titularilor de acte pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă.

Începând cu data de 15.01.2007, MSP eliberează certificatele şi adeverinţele necesare recunoaşterii în celelalte state membre UE, a titlurilor de calificare dobândite în România în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă.

Categoriile şi condiţiile de eliberare a certificatelor necesare recunoaşterii titlurilor româneşti în profesia de medic, medic dentist, asistent medical generalist şi moaşă.

 

Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor,medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendentă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României. În cazul titularilor de diplome, certificate şi alte titluri de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă eliberate de un stat terţ şi echivalate conform legii , care au exercitat efectiv şi legal activitatea profesională în baza acestor titluri de calificare pe o durata de 3 ani în România, Ministerul Sănătăţii eliberează o adeverinţă care atestă această experienţă profesională necesară procedurii de recunoaştere în celelalte state membre.


Documente necesare eliberării acestei adeverinţe:

  • cerere în care se vor preciza şi datele de contact;
  • copie act de identitate;
  • copii legalizate după diploma de bacalaureat şi după titlurile oficiale de calificare( Certificatul de Competenţe Profesionale, Diploma de absolvire a şcolii postliceale sanitare de asistent medical obstetrică-ginecologie, diploma de studii universitare);
  • copie legalizată după foaia matricolă;
  • adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ absolvită prin care se atestă perioada în care au fost efectuate studiile atestate de titlurile oficiale de calificare mai sus menţionate;
  • copii legalizate după documentele de schimbare a numelui;
  • copie legalizată după Autorizaţia de Liberă Practică;
  • adeverinţă de vechime de la locul de muncă sau copie conformă după cartea de muncă.

Medicii specialişti vor prezenta suplimentar o copie după certificatul de medic specialist şi adeverinţa eliberată de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în care se precizează ordinul ministrului de confirmare ca rezident şi perioada în care a efectuat pregătirea prin rezidenţiat sau copia legalizată a carnetului de rezident.


Model de Adeverinta

 

Antetul unităţii (Logo)

Nr.de înregistrare, data

A D E V E R I N Ţ Ă

Se adevereşte prin prezenta că doamna /domnul……. medic/medic dentist/farmacist/specialist/primar în specialitatea……asistent medical generalist/asistent medical obstetrică-ginecologie este/a fost încadrat/a în unitatea noastră în funcţia de…….. de la data de (zi, luna, an) până la data de…. (zi, luna, an), exercitând efectiv, legal şi neîntrerupt* activităţile profesionale pe această durată.

Funcţia,

nume prenume persoană abilitată,

semnătura, ştampila unităţii.

 

 

Pe baza acestui certificat de conformitate aveţi dreptul să profesaţi în spaţiul comunitar pe domeniul în care sunteţi calificat. Pentru mai multe informaţii cu privire la obţinerea Certificatului de Conformitate, puteţi accesa: www.ms.ro

Share